Indexări BDI

Probleme practice privind răspunderea patrimonială a angajaților. Sinteză de jurisprudență și note // Practical issues regarding employee patrimonial liability. Case law synthesis and notesTransparența salarială sub imperiul Directivei 970/2023 și impactul acesteia asupra raportărilor privind durabilitatea (ESG) // Pay Transparency under Directive 970/2023 and Its Impact on Sustainability Reporting (esg)Avertizor public de integritate. Suspendarea, pe calea ordonanței președințiale, a deciziei angajatorului de concediere disciplinară. Condiții // Public Integrity Whistleblower. The suspension, by means of the presidential ordinance, of the employer’s decision on disciplinary dismissal. TermsAdmitere recurs în interesul legii. Asistentul personal. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Legea nr. 448/2006 și a prevederilor anexei nr. 9 pct. IV lit. A subpct. 2 din H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990. În cazul persoanelor constituite în prizonieri de către partea sovietică anterior datei de 23 august 1944 și reținute în captivitate după încheierea armistițiului, perioada de prizonierat pentru stabilirea bazei de calcul al indemnizației potrivit art. 4 alin. (1) din decretul-lege menționat nu include și perioada de prizonierat anterioară datei de 23 august 1944 Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 34 din Legea poliției locale nr. 155/2010 coroborat cu art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017. Drepturi salariale ale personalului poliției localeCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) și art. 6 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, stabilind că: principiul nediscriminării nu poate fi invocat pentru acordarea sporurilor prevăzute de art. 4 și 5 din capitolul VIII anexa nr. V a Legii-cadru nr. 153/2017 la nivel maxim, dacă astfel s-ar depăși plafonul de 30% prevăzut de art. 25 din același act normativ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) și c) din Legea-cadru nr. 153/2017. Invocarea principiile nediscriminării și egalității pentru egalizarea la nivel maxim a salariilor de bază. Majorări recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. I). Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Cumul de concedii. Dispoziția referitoare la dreptul de a beneficia de concediu de odihnă de 35 de zile. Concediul suplimentar reglementat prin art. 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. II). Interpretarea art. 147 din Codul muncii și, respectiv, art. 3 din Legea nr. 31/1991, în sensul de a se stabili dacă sintagma "condiții vătămătoare", care deschide dreptul la concediu suplimentar, are un conținut juridic identic cu sintagma "condiții vătămătoare" din art. 7 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, respectiv art. 4 alin. (1) capitolul VIII din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 și, ulterior, art. 4 alin. (1) capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului raportat la art. 31 alin. (1) și art. 31 alin. (11) din aceeași lege. Compensație lunară pentru chirie Cerere de recalculare a indemnizației de creștere a copilului. Termen de decădere. Respingere la fond ca tardiv formulată. Admitere recursConcedierea dispusă pe durata incapacității temporare de muncă Admitere apel. Anularea deciziei de concediereAcțiune în constatarea nulității absolute a contractului individual de muncă. Încetarea ulterioară a contractului de muncă prin acordul părților. Chestiunea cheltuielilor de judecată. Reținerea culpei procesuale a angajatorului. Reducerea onorariului de avocatAngajare absolvent. Convenție de subvenționare. Condiții. Încetare contract individual de muncă prin acordul părților. Înregistrare eronată în Revisal. Invocarea demisiei. Admisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea demisieiSalarii compensatorii aferente concedierii colective. Angajat aflat în perioada de probă. Admitere apel

Revista de Drept Social, nr. 1/2024 (ianuarie-martie) [33 articole]

Pagina 2 din 3 «123»
Pagina 2 din 3 «123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații